• Con người - Giá trị văn hoá cốt lõi
  16/03/2012
  Phát triển bền vững – đó là mục tiêu song hành cùng công việc kinh doanh của công ty. Phát triển bền vững không chỉ là mục tiêu mà còn là văn hoá của công ty. Hay nói cách khác, ở Nam Kim luôn xem việc phát triển bền vững là kim chỉ nam xuyên suốt trong mọi hoạt động sản xuất kinh doanh. 
 • Luôn song hành cùng hạnh phúc cộng đồng
  16/03/2012
  Nam Kim nhận thức rõ sự phát triển của mình sẽ góp phần nhỏ trong cho sự phát triển chung của xã hội. Đó là lý do Nam Kim luôn đặt mình song hành cùng với sự phát triển của xã hội.
 • Con người - Cốt lõi để phát triển doanh nghiệp
  16/03/2012
  Một doanh nghiệp phát triển bền vững sẽ nhắm đến 2 đối tượng: con người và môi trường. Hai yếu tố này luôn song hành cùng nhau và con người được xem là đòn bẩy, là nền tảng. Trên con đường phát triển của mình, Nam Kim đã xác định lấy con người làm trọng tâm.
 • Môi trường xanh - sạch, nền tảng của phát triển bền vững
  16/03/2012
  Ngày nay, cùng với sự phát triển của khoa học công nghệ môi trường luôn được đặt ra như một vấn đề nan giải, được quan tâm hàng đầu. Vì môi trường là yếu tố ảnh hưởng trực tiếp và mạnh mẽ đến sự phát triển bền vững của xã hội.