Tài liệu phục vụ Đại hội thường niên năm 2018

28/03/2018
Công ty CP Thép Nam Kim trân trọng gửi đến Quý Cổ đông tài liệu phục vụ Đại hội thường niên năm 2018
Vui lòng xem nội dung:

1. Thư mời họp, chi tiết;
2. Giấy ủy quyền, chi tiết;
3. Thư đăng ký tham dự, chi tiết;

4. Tài liệu phục vụ chương trình Đại hội thường niên 2018, chi tiết;
5. Dự thảo Nghị quyết Đại hôi 2018, chi tiết;
6. Quy chế làm việc và biểu quyết,
chi tiết;
7. Quy chế đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS, chi tiết;
8. Thể lệ bầu cử bổ sung Ban kiểm soát, chi tiết;
9. Phiếu bầu cử Ban kiểm soát, chi tiết;
10. Phiếu đặt câu hỏi, chi tiết;
11. Phiếu biểu quyết, chi tiết;
12. Công ty Nam Kim đề cử danh sách bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát, chi tiết.