Nam Kim Quý I - 2018 Sản lượng - Doanh thu tăng trưởng mạnh so với cùng kỳ

16/04/2018

1. Kết quả kinh doanh Năm 2017:
NKG doanh thu đạt 12.619 tỷ đồng, tăng trưởng 41%. Lợi nhuận sau thuế đạt 707 tỷ đồng, tăng 37% đạt 707 tỷ đồng. Đây là năm Công ty đạt được doanh thu, sản lượng và lợi nhuận sau thuế cao nhất từ trước đến nay, ghi nhận mức tăng trưởng 5 năm liên tục về quy mô doanh thu, sản lượng, lợi nhuận sau thuế.

2. Mục tiêu và Kế hoạch kinh doanh 2018:
Doanh thu 17.000 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 750 tỷ đồng, với mức tăng trưởng tăng lần lượt 35% và 6% so với kết quả năm 2017, đây là kế hoạch tăng tương đối cao so với kế hoạch của các doanh nghiệp cùng ngành và phù hợp với bối cảnh chung năm 2018 của ngành Tôn và Thép mạ. Trong năm 2018, Công ty cũng đưa vào sản xuất dây chuyền mạ kẽm công suất 350.000 tấn/năm, sẽ góp phần tăng trưởng quy mô sản lượng, đưa tổng sản lượng đạt 1.200.000 tấn/năm.

3. Kết quả hoạt động kinh doanh quý I.2018
Doanh thu dự kiến đạt 3.496 tỷ đồng, tăng trưởng 46%, Sản lượng đạt 207.400 tấn tăng 24% so với cùng kỳ (trong đó Tôn và Thép mạ là 176.000 tấn tăng 46%, xuất khẩu 109.000 tấn). Lợi nhuận ròng sau thuế, ước đạt trên 100 tỷ đồng, thông thường quý 1 là quý thấp điểm nhưng Công ty đã tập trung dẩy mạnh tăng trưởng sản lượng, mở rộng thị phần, dư nợ vay theo đó cũng giảm hơn 1.000 tỷ đồng so với đầu năm. Kết quả đạt được trong quý I năm nay như vậy là phù hợp với thị trường Tôn Thép mạ hiện nay và tăng trưởng cao so với các doanh nghiệp cùng ngành.

Hiện nay, trên thị trường có nhiều tin đồn không tốt và không đúng sự thật liên quan đến ngành thép và cổ phiếu Nam Kim làm ảnh hưởng đến giá cổ phiếu nói chung và Nam Kim nói riêng. Lãnh đạo Công ty khẳng định mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty vẫn ổn định và tăng trưởng tốt.